Wednesday, May 15, 2019

Another tough cookie (Skin tone match guide update)

Fashionistas Barbie #108 (does she have a nickname? Partial updo with denim dress - this is really uninspired) is a doll I intentionally want to keep on her original, stiff body. She has adorable freckles all over! And no two dolls are exatly the same.

Barbie Fashionistas #108 (czy ona ma jakiś przydomek? Blondynka w jeansowej sukience brzmi naprawdę nieciekawie) jest lalką, którą zamierzam zachować na jej oryginalnym, sztywnym ciałku. Ma urocze piegi absolutnie wszędzie! I żadne dwie takie lalki nie są identyczne.
Barbie Fashionistas #108
However, had I wanted to rebody her, it would be quite difficult. I think her skin tone is rather unique in the dolly world.

Gdybym jednak zapragnęła zmienić jej ciałko, byłoby to raczej trudne. Wydaje mi się, że odcień jej  cery jest raczej unikalny w lalkowym światku.
L to R: MTM Soccer Player, Fash #108, MTM Martial Arts
L to R: MTM Martial Arts, Fash #108, MTM Soccer Player

Saturday, May 11, 2019

Happy Disney Month! Also: Need help on how to play dolls with a toddler and remain sane

Ms. Leo reminded me, that May is a Disney Month! No wonder May is my favourite month.
This is my lastes addition to the Disney Animators' collection. Up till recently I bought these dolls only NRFB, but this one is an exception, because it belonged to my friend, who made a great effort to customize the dress. I especially like the jewelery. Take a look!

Ms. Leo przypomniała mi, że maj jest Miesiącem Disneya! Nic dziwnego, że maj jest moim ulubionym miesiącem.
Oto mój najnowszy nabytek do kolekcji Disney Animators'. Do niedawna kupowałam te lalki wyłącznie nowe, w pudełku, ale ta jest wyjątkiem, ponieważ należała do mojej koleżanki, która włożyła dużo wysiłku w podrasowanie sukienki.Szczególnie podoba mi się biżuteria. Spójrzcie!
 
Disney Animators' Pocahontas - dress customized by Sylwia


Here arises a new tiny challenge in my life. My daughter started asking for the dolls she's been seeing in the house all her life. Most of my Barbies are put away. The handful of them that are on the wiev are a matter of negotiation - I try to teach my daughter, that these are mommie's dolls, not for play. I gave her a few of her own. Then, I decided we can play Disney toddlers together - these seem sturdy enough. This seems to work for now. What are your methods?

Tutaj pojawia się nowe, maleńkie wyzwanie w moim życiu. Moja córka zaczęła prosić o lalki, które widzi w domu całe życie. Większość moich Barbie jest schowanych. Garstka tych na widoku, podlega negocjacjom - staram się nauczyć młodą, że to są lalki mamy, nie do zabawy. Dałam jej kilka na własność. Zdecydowałam też, że maluchami Disneya możemy się bawić razem - wyglądają na wystarczająco odporne. Na razie to podejście wydaje się działać. Jakie macie swoje sposoby?

Monday, May 6, 2019

A pond in the forest

This session is almost 2 years old. Never had time to publish it, or to enjoy the doll beyond that single session. Time to catch up. ;)

Ta sesja ma już prawie 2 lata. Nie miałam okazji jej opublikować, ani nacieszyć się lalką ponad tę jedną sesję. Czas nadrobić. ;)
Barbie The Look - Pool Chic

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...