Tuesday, July 2, 2019

Monday, June 10, 2019

Disney Animators' Collection Tiana

I've been planning to publish this post earlier, but May somehow slipped past me, almost unnoticably. Better late than never, cause I've taken these photos... in 2017.

Miałam zamiar opublikować ten post wcześniej, ale maj przemknął mi jakoś, niemal niezauważalnie. Lepiej późno niż wcale, bo zdjęcia zrobiłam... w 2017.
Disney Animators' Collection Tiana 2017

Wednesday, May 15, 2019

Another tough cookie (Skin tone match guide update)

Fashionistas Barbie #108 (does she have a nickname? Partial updo with denim dress - this is really uninspired) is a doll I intentionally want to keep on her original, stiff body. She has adorable freckles all over! And no two dolls are exatly the same.

Barbie Fashionistas #108 (czy ona ma jakiś przydomek? Blondynka w jeansowej sukience brzmi naprawdę nieciekawie) jest lalką, którą zamierzam zachować na jej oryginalnym, sztywnym ciałku. Ma urocze piegi absolutnie wszędzie! I żadne dwie takie lalki nie są identyczne.
Barbie Fashionistas #108
However, had I wanted to rebody her, it would be quite difficult. I think her skin tone is rather unique in the dolly world.

Gdybym jednak zapragnęła zmienić jej ciałko, byłoby to raczej trudne. Wydaje mi się, że odcień jej  cery jest raczej unikalny w lalkowym światku.
L to R: MTM Soccer Player, Fash #108, MTM Martial Arts
L to R: MTM Martial Arts, Fash #108, MTM Soccer Player

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...