Thursday, December 31, 2015

Review: Minisup Supia Sujin

Supia Minisup Sujin, normal skin, old type body
I have mixed feelings towards Sujin as well as to this review. I have less than 2 hours to midnight, maybe I'll manage to finish still this year. ;)
More doll nudity to follow, y'e be warned!

Mam mieszane uczucia co do Sujin, jak i tej recenzji. Mam mniej niż 2 godziny do północy, może wyrobię się jeszcze w tym roku. ;) Więcej lalczynej nagości poniżej, zostaliście ostrzeżeni!


Monday, November 23, 2015

2015 Annual DollPlaza Meet

My dolls on the VII Annual DollPlaza Meet (the MH and Tink) || Moje lalki na VII Zjeździe DollPlazy (MH i Dzyń)
OK, I think I'm going to share only the most memorable moments, because there was so much to see I'm getting a bit lost. More is on my flickr.

OK, chyba podzielę się tylko najbardziej pamiętnymi chwilami, bo było tak dużo do zobaczenia, że się deczko gubię. Więcej na moim flickr.

Sunday, November 15, 2015

Preview: A little bit of resin

I honestly am intending to finally write that review...

Mam szczery zamiar w końcu napisać tę recenzję...

Sunday, November 8, 2015

Forgotten Pictures

Jane Boolittle - one of my favourite MH || Jane Boolittle - jedna z moich ulubionych MH
These are some of my photos that were taken at random, often single shots, sometimes reminiscents of a failed photo shoot. Usually, there were too few to make up a post.

Oto zbiór moich nieco przypadkowych zdjęć, często robionych jako pojedyncze ujęcia, czasem będących pozostałością po nieudanej sesji. Zazwyczaj było ich zbyt mało na indywidualny post.

Jane Boolittle and a random mushrom || Jane Boolittle i jakiś grzyb


Saturday, October 10, 2015

Tinkerbell

The problem with Obitsu body is that it doesn't fit anything. I mean, thanks to many fittings you can fix almost any head onto it, as long as you don't mind the color difference (or are really good at blushing). So yes, I'm a bit obsessive when it comes to color  match.

Problem z ciałkiem Obitsu jest taki, że niemal nic na nie nie pasuje. To znaczy, dzięki wielu przejściówkom da się zamontować na nim prawie każdą główkę, o ile nie przeszkadza ci różnica kolorów (albo jesteś mistrzem podkolorowywania ciałka). Przyznaję, mam lekką obsesję na punkcie dopasowania kolorystycznego.

Wednesday, September 30, 2015

Preview: A Fairy

I am not dead yet, simply very, very busy.
Jeszcze nie umarłam, jestem po prostu bardzo, bardzo zajęta.

Saturday, August 15, 2015

Thursday, August 13, 2015

Review: Monster High - Casta Fierce

I admit, I bought Casta as a mood booster. It's insanely hot, I'm down with nasty cough and she was soooo cheap.

Przyznaję, kupiłam Castę jako poprawiacz humoru. Jest odmóżdżająco gorąco, ja zapadłam na wredny kaszel, a ona była taaaaaka tania.
Monster High Casta Fierce - front of the box

Monday, August 10, 2015

Brace yourself, Zoe!

Brace yourself, Zoe, cause you're getting a sister!

Przygotuj się, Zoe, będziesz miała siostrę!

Supia Sujin
 

Tuesday, August 4, 2015

Serpent slipping adown grassy lanes (Ackerman Steppe)

Monster High Lorna McNessie, Monster Exchange

Jane's new groove

 Swimming pool seems to be the only reasonable place to be under the current weather. Therefore, I quickly had to finish a swimsuit for Jane.

Basen wydaje się być jedynym miejscem, w którym da się przetrwać obecną pogodę. Z tej okazji szybciutko wykończyłam kostium dla Jane.

Monday, July 27, 2015

Ensō Eyes GIVEAWAY

I'm taking part in this little lovely giveaway: http://www.dead--end.com/2015/07/enso-eyes-giveaway.html
Go check it out!

Friday, June 26, 2015

Spring walked away

Last weekend I saw a slender figure walking away in the distance. I managed to talk her into a last photo session.

W zeszły weekend wypatrzyłam szczupłą figurkę odchodzącą w dal. Udało się namówić ją na ostatnią sesję.


Thursday, June 4, 2015

Zoe in my eyes

Remember my friend Matilda photographing Zoe? It is pretty interesting to see her through somebody else's eyes. Here is how I saw her almost a year ago, which is more or less the same time as Matilda's session.

Pamiętacie, jak moja przyjaciółka Matylda fotografowała Zoe? Całkiem interesujące zobaczyć ją cudzymi oczami. A tak widziałam ją ja niemal rok temu, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Matylda zrobiła jej sesję.

Iplehouse JID Asa - Zoe

Tuesday, June 2, 2015

Children's day

Sweet 1600 Clawdeen presenting "merry-go-round" dress || Clawdeen Słodkie 1600 Urodziny prezentuje "karuzelową" sukienkę.
After a long break I got back to crocheting. I made three dresses for my niece and her friend for Children's Day. You can imagine the scream they gave, but they were even more happy spending a whole evening with their favourite auntie.
Po długiej przerwie wróciłam do szydełkowania. Zrobiłam trzy sukienki dla bratanicy i jej przyjaciółki na Dzień Dziecka. Możecie sobie wyobrazić ich pisk, ale jeszcze bardziej cieszyły się z popołudnia spędzonego z ulubioną cioteczką.
13 Wishes Clawdeen in "sunny" dress || Clawdeen 13 Życzeń w sukience "słonecznej"
The purple dress has little Cupid appliques and bead buttons, the other two have sewn skirts, crocheted tops and gold and silver beads.

Fioletowa sukienka ma aplikacje z małymi Amorkami i guziczki z koralików, pozostałe dwie mają szyte spódnice, szydełkowe góry i srebrne oraz złote koraliki.

Sunday, May 17, 2015

The storm is coming

Dead Tired Lagoona Blue
Today even less text than usually. I'm in the middle of a storm.
Dziś jeszcze mniej tekstu niż zwykle. Jestem w środku burzy.

Friday, May 1, 2015

A lady in the forest of memories

Tonner's Lady of the Court Deja Vu doll
During my morning walk withe the dog, I've noticed that forget-me-nots are blooming. I came back running with a doll and the camera.

Podczas porannego spaceru z psem zauważyłam, że zakwitły niezapominajki. Wróciłam biegiem z lalką i aparatem. 

Tuesday, April 28, 2015

Addicted

Three years ago I had three MH dolls. Today, I've got 30-ish. 
It is pointless to deny it: I'm totally addicted.
About 2/3 of my Monster High collection. || Około 2/3 mojej kolekcji MH.
Trzy lata temu miałam trzy Monsterki. Dzisiaj mam ich trzydzieści kilka.
Nie ma co ukrywać, jestem uzależniona.

Friday, April 3, 2015

Farewell, Tyler!

With the new Deja Vu girl it got quite crowdy on my big girls' shelf. The decision was quick - sale! Right away I took some photos of the least loved ladies. You can say how unloved they were, since they didn't even have decent photos and I've had them for at least three years! Surprisingly, they were sold before I even posted them here.
Goodbye, two Tylers, bring joy to your new owners!

Z nową panną Deja Vu zrobiło się dość tłoczno na półeczce moich dużych dziewczyn. Decyzja była szybka - wyprzedaż! Od razu obfociłam najmniej kochane damy. Możecie ocenić, jak niekochane były, skoro do tej pory nie miały zdjęć, a miałam je od co najmniej trzech lat! Co ciekawe, sprzedały się, zanim zdążyłam je tu wrzucić.
Żegnajcie, dwie Tyler, dajcie radość swoim nowym właścicielom.

Tonner Tyler Look of Luxe

Sunday, March 29, 2015

French mission


Tonner Deja Vu Emma Jean McGowen
I've taken the above photo this afternoon for the Adventurer's Club. The topic for March was "Secret Mission" and... I got stuck. For a whole month I could not think up anything for the theme. A few days ago I received one of my dream dolls - Tonner's Deja Vu Emma Jean. I had mixed feelings when she arrived, but maybe another time about that. I got inspired by the additional hands set. I wanted to blush them! And today I have. And I thought that an agent on a secret mission has to know how to pick locks, and I could show those hands by the way.

Powyższe zdjęcie zrobiłam dziś po południu dla Adventurer's Club. Tematem na marzec była "Tajna Misja" i... zacięłam się. Przez cały miesiąc nie mogłam wymyślić niczego na ten temat. Kilka dni temu dostałam jedną ze swoich wymarzonych lalek - Emmę Jean Deja Vu Tonnera. Miałam mieszane uczucia, kiedy przyszła, ale o tym może następnym razem. Zainspirował mnie zestaw dodatkowych dłoni. Chciałam je pomalować! I dzisiaj to zrobiłam. I pomyślałam, że agent na tajnej misji musi umieć otwierać zamki wytrychem, a ja mogłabym przy okazji pokazać te dłonie.

Friday, March 13, 2015

...and goodbye (Adventurer's Club: True Love?)

February came and went, don't know when, somewhere amids my PhD exams (I'm halfway there!), dogtherapy course, animal welfare course and so much more... Today me & my beautiful pug debuted as dog therapists. :)
I haven't forgotten about dolls but the week doesn't get any longer just because I'd like it to. And it's going to be like this for at least two more months.

Adventurer's Club: True Love?
I absolutely loved the ambiguity introduced by the question mark in Adventurers Club topic for February. And that broken heart graphics!

Luty przyszedł i odszedł, nie wiem nawet kiedy, gdzieś pośród moich egzaminów doktorskich (jestem w pół drogi!), kursu dogoterapii, kursu nt. dobrostanu zwierząt i wielu innych rzeczy... Dzisiaj ja i moja piękna mopsiczka zadebiutowałyśmy jako dogoterapeutki. :)
O lalkach nie zapomniałam, ale tydzień jakoś nie chce być dłuższy, tylko dlatego, że bym chciała. I zapowiada się, że będzie tak jeszcze przez co najmniej dwa miesiące.

Adventurer's Club: Prawdziwa Miłość?
Jestem totalnie zachwycona dwuznacznością wprowadzoną przez znak zapytania w temacie Adventurers Club na luty. I ten rysunek złamanego serca!
In my interpretation of the topic I didn't decide whether the love was true or not. I guess my redhead ballerina is thinking about it right now. Real or not, it left her with another manifestation of love, maybe the real one at last.

W swojej interpretacji tematu nie zdecydowałam, czy miłość była prawdziwa czy nie. Myślę, że moja ruda baletnica właśnie nad tym myśli w tej chwili. Prawdziwa czy nie, zostawiła ją z inną manifestacją miłości, być może tym razem tą prawdziwą. 

Sunday, February 1, 2015

Hello, February...

One early morning fresh snow drawed me out  for a longer walk before work.

Pewnego ranka świeży śnieg wyciągnął mnie na dłuższy spacer przed pracą.
 Fresh air and snow bring cooler thoughts.

Świeże powietrze i śnieg uspokajają myśli.

(spoilers: post contains a pug!)
(spoiler: post zawiera mopsa!)

Tuesday, January 27, 2015

3rd birthday of IHime's Den

See, I didn't forget this time!
I wonder, where will this year lead me...

Tym razem nie zapomniałam!
Ciekawe dokąd zaprowadzi mnie ten rok...
Iplehouse JID Asa - Zoe

Monday, January 12, 2015

Traveler's Club: September - water

Summary of the first six months of the challenge

The Traveler's Club challenge in September was "Water" and so it happened, that I had quite plenty of that at hand.
So, more summer, anyone? Because there's more where it came from. :)

Tematem sierpniowego wyzwania Traveler's Club była "Woda". Tak się złożyło, że miałam akurat całkiem sporo pod ręką. 
Komuś więcej lata? Bo jest tego więcej. :)
Fashion Fever Make Up Chic Barbie (Lea actually, but I believe they weren't named in this wave)

Tuesday, January 6, 2015

Favourite photo of 2014

To summarize 2014 somebody on DollsForum started a thread about photos we're most fond of. It's not a competition, just an occasion to reninisce. It was quite difficult to choose, but on the other hand, it was very nice to look through all the photos I'd taken last year. I've narrowed down to three.

 W ramach podsumowania 2014 ktoś na DollsForum zaczął wątek o zdjęciach, które najbardziej lubimy. To nie konkurs, tylko okazja do powspominania. Było mi dość trudno wybrać, a z drugiej strony, bardzo fajnie przejrzeć wszystkie zdjęcia, jakie zrobiłam w zeszłym roku. Udało mi się zawęzić do trzech.

Third place: |  Trzecie miejsce:
Imagine you lay down in the grass and follow the clouds sailing the sky. The air is hot and fragrant. Can you hear the crickets? That's what this photo is to me.

Wyobraź sobie, że leżysz w trawie i śledzisz chmury przepływające po niebie. Powietrze jest gorące i aromatyczne. Słyszysz świerszcze? Tym jest to zdjęcie dla mnie.

Sunday, January 4, 2015

Do you miss the sun? (part 2)

At first I doubted I'd ever have the MH Student Disembody Council 5-pack due to its high price and limited availability. Despite all the hubbub about Gilda, I thought of her as of the least interesting of the five. Later, as I grew more excited about the set, I even considered selling her. Then I got the set and made just one small mistake. I said "let's give her a chance". Therefore, she is here to stay and the most photographed doll of the five.

Z początku wątpiłam, czy w ogóle będę miała pięciopak MH Student Disembody Council, z powodu wysokiej ceny i małej dostępności. Pomimo całej wrzawy wokół Gildy, uważałam ją za najmniej interesującą z tej piątki. Później, kiedy coraz bardziej nakręcałam się na zestaw, rozważałam nawet jej odsprzedanie. Potem dorwałam zestaw i zrobiłam jeden mały błąd. Powiedziałam "dajmy jej szansę". Zatem, została i jest najbardziej obfoconą lalką z całej piątki.
MH Gilda Goldstag

Saturday, January 3, 2015

Do you miss the Sun? (part 1)

Do you miss the Sun? Because I do. I miss the warmth, longer summer or even autumn days. But we're halfway out of the dark, right?

Tęsknicie za słońcem? Bo ja tak. Brakuje mi ciepła, dłuższych letnich, a nawet jesiennych dni. Ale jesteśmy wpół drogi z ciemności, nie?
I've fallen soooo behind with posting! Now I'll have to annoy everyone with these sunny photos. ;)

Jestem strasznie do tyłu z postami! Teraz będę musiała wszystkich wkurzać tymi słonecznymi zdjęciami. ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...