Sunday, October 30, 2016

Dolls in unexpected place

That is... in Science Museum in London. And I didn't even have to bring them with me, they'd been already there!

Czyli... w Muzeum Nauki w Londynie. I nawet nie musiałam ich ze sobą przynosić, już tam czekały!

Can you see them? || Widzicie je?
 I believe this is Bild Lilli. She is a part of an exhibition of the milestones of every decade of XX century.

Wydaje mi się, że to jest Bild Lilli. Jest częścią wystawy prezentującej kamienie milowe kolejnych dekad XX wieku. 

Bild Lilli in the Science Museum in London || Bild Lilli w Muzeum Nauki w Londynie

1997 Talk With Me! Barbie
 The more contemporary Talk With Me! Barbie (1997) was more hidden in the gallery above the main hall.

Nieco bardziej współczesna Talk With Me! Barbie (1997) była dobrze schowana w galerii nad główną salą.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...