Wednesday, December 31, 2014

Happy 2015!

May the 2015 be better than the previous year, leave only good memories and hand you only the chocolates you like (no coconut for me, please)!

Oby 2015 był dla Was lepszy, niż rok poprzedni, niech zostawia tylko dobre wspomnienia i ofiarowuje tylko te czekoladki, które lubicie (żadnego kokosa dla mnie, proszę)!Tuesday, November 4, 2014

Louboutin

Just an old session I dug up from somewhere to prove I'm not dead, just very, very busy. :)

Monday, October 6, 2014

Zoe in the eyes of Matilda

Matilda is my friend and an amazingly talented person. She is not a collector, but she was so fascinated with my Zoe that she asked to take some photos of her. I gladly gave my consent. Here are the results. Enjoy! :)

Matylda jest moją przyjaciółką i niesamowicie utalentowaną osobą. Nie jest kolekcjonerką, ale była tak zafascynowana Zoe, że poprosiła, żeby mogła zrobić jej kilka zdjęć. Z przyjemnością się zgodziłam. Oto efekty. Miłego oglądania! :)

Iplehouse JID Asa - my Zoe

Saturday, September 20, 2014

Traveler's Club - summary

The Adventurer's Club is a monthly photo challenge set up by Heather. Every month there is a theme. You can join any time and contribute through the blog or flickr group. I find it super-inspiring!

Adventurer's Club to comiesięczne wyzwanie wymyślone przez Heather. Każdego miesiąca pojawia się nowy temat. Można się przyłączyć w każdej chwili i brać udział przez blog albo grupę na flickr. Dla mnie to super-inspirujące!

Tuesday, September 16, 2014

Sindy by Pedigree

A friend found this Sindy by Pedigree in a thrift shop and, without knowing what she was actually buying, just liking the doll and her overall condition, got her for me. This doll isn't my type, but... she's one of the lovliest and most enchanting ones I received ever!

Przyjaciółka znalazła tę Sindy od Pedigree w SH i, właściwie nie wiedząc co kupuje, kierując się ogólnie dobrym stanem lalki i tym, że jej się podobała, wzięła ją dla mnie. Ta lalka nie jest w moim typie, ale... jest jedną z najładniejszych i najbardziej uroczych, jakie kiedykolwiek dostałam!

Friday, September 12, 2014

Favourite dolls: Secret Spells Kayla

"Why is it you always find witches in the heart of the evil wood where the worst things happen? I mean, you find doctors where there are diseases, but you don't blame it on the doctors."
Terry Pratchett (in an interview)

"Dlaczego czarownice zawsze mieszkają w najciemniejszych lasach, gdzie dzieją się najgorsze rzeczy? To jak z lekarzami, znajdujesz ich tam gdzie choroby, nikt jednak nie obwinia ich za to, że ludzie chorują."
Terry Pratchett (w wywiadzie)

Wednesday, September 10, 2014

A word from Latimeria

It was a very nice surprise that some wonderful people voted on me and let me win Kida's "pets in forbidden places" competition, but it was especially important to Latimeria, the rattie in the winning photos.
Because, you know, it is not easy being Latimeria. Born to an underaged mother, growing up with seven brothers. Being the only girl, always the smallest, and - honestly - not a very pretty one, made her tough. She had to be tougher than all her brothers combined. So, she's always two steps ahead of them, going faster and higher than any of them ever thought.
 Lati is a "patched" or "double rex" rat variety and it is normal for her to go bald from time to time. She is one year old. She lives with her mother and two brothers and the rest of the unrelated pack.

Lati on the line || Lati na linie
 Było dla mnie bardzo miłą niespodzianką, że niektórzy cudowni ludzie głosowali i pozwolili mi wygrać zabawę Kidy "zwierzaki w miejscach niedozwolonych", ale jeszcze ważniejsze jest to dla Latimerii, szczurki na zwycięskich zdjęciach. Bo wiecie, nie jest łatwo być Latimerią. Urodzona przez nieletnią matkę dorastała z siedmioma braćmi. Była jedyną dziewczynką, zawsze najmniejszą i - szczerze - niezbyt urodziwą, ale to sprawiło, że stała się twarda. Musiała być twardsza, niż wszyscy jej bracia razem wzięci. Dlatego jest zawsze dwa kroki przed nimi, szybciej i wyżej, niż któremukolwiek z nich przyszło by do głowy.
Lati jest odmiany zwanej "patched" albo "double rex" i łysienie od czasu do czasu jest dla niej normalne. Ma w tej chwili rok. Mieszka z mamą, dwoma braćmi i resztą niespokrewnionego stadka.

Latimeria and I say THANK YOU!
Latimeria i ja ślicznie DZIĘKUJEMY!

Monday, August 25, 2014

Still on holiday!

I'm still away, free as a bird, on vacation! || Nadal fruwam sobie, wolna jak ptaszek, na wakacjach!

Monday, July 28, 2014

What's up or a pug in mud

Simran proposed a fun game to publish photos of our pets in forbidden places. I didn't have any at hand, cause when my ratties get in trouble, I rush to save their cuddly butts instead of taking pictures. However, it is just a matter of time before they come up with another mischief. And alas, Latimeria climbed on the washing line!

Simran zaproponowała fajną zabawę w publikowanie zdjęć naszych zwierzaków w zakazanych miejscach. Nie miałam żadnych pod ręką, bo kiedy moje szczurusie pakują się w kłopoty, rzucam się na ratunek ich kudłatym zadkom zamiast robić zdjęcia. Jednak tylko kwestią czasu było, żeby wymyśliły kolejną psotę. Proszę, Latimeria na sznurkach od prania!

I believe I can fly...

Next stop: chandelier! | Następny przystanek: żyrandol!


The End | Szczurzy koniec
Bonus:

Happy pug

Wednesday, June 4, 2014

Birthday girl(s)

Wow, this year my birthday was more than satisfying! I've been saving money on Elissabat and I finally went to buy her, but changed my mind and came back with something else (will come back to that later). I started saving again, but before I could buy another doll, I got Elissa from my sis (thanks, you're great)!

Moje urodziny w tym roku były bardziej niż satysfakcjonujące! Oszczędzałam na Elissębat i kiedy w końcu pojechałam ją kupić, zmieniłam zdanie i wróciłam z czymś innym (wrócę kiedyś do tego). Zaczęłam zbierać od nowa, ale zanim mogłam kupić lalkę, dostałam Elissę od siostry (dzięki, jesteś wielka)!

Monster High Elissabat

Thursday, May 29, 2014

Time flies

So many things have piled up that I don't even know how to name this post. I've broken my computer and been cut off for three weeks. Painful. But I guess I'm back.

Tyle rzeczy się uzbierało, że nie wiem nawet jak zatytułować ten post. Popsułam sobie komputer i byłam odcięta przez trzy tygodnie. Bolesne. Wydaje mi się, że wróciłam. 

However, my dolls weren't dormant. Once in a while I got to take them out for a photoshoot.
On the first day of warmth this spring Lagoona crawled out from the water.

Jednak moje lalki nie były bezczynne. Od czasu do czasu mogłam zabrać je na sesję. 
Pierwszego ciepłego dnia tej wiosny Lagoona wypełzła z wody.


My little froggy.

Monday, April 21, 2014

100th Post Giveaway - conclusion!

Giveaway draw!

Participants were:
 1. M.S
 2. Madelaine
 3. Anaeska
 4. Marta
 5. Dollinka
 6. Sita
 7. Kida
Therefore, congrats Dollinka, Marta and Anaeska!
I will contact you soon, so you can choose your awards. :) Skontaktuję się z Wami niebawem, żebyście wybrali swoje nagrody.

As a reminder:
Jako przypomnienie:
1. Partially lined crochet dress for obitsu 21/23, it may fit other similar sized dolls.
2. Sunny crochet dress for Dynamite Girls. It will be a slim fit for Fashionistas.
3. A simple, see-through dress for Monster High
4. A partially lined Monster High dress
5. A dress for Classical Tonner body
7. A slim dress for DG. It will not fit Fashionistas.
Sunday, April 20, 2014

Happy Easter!

Happy Easter!And by the way, there is less than 12 hours to join my giveaway!

Thursday, April 10, 2014

V Annual Meet of Polish Doll Collectors' Forum DollPlaza - part 3.

So much time has passed that I feel confused looking at the photos. I can't remember whose dolls are there! Anyway, beware, because I still have lots of photos to show!

Tyle czasu minęło, że czuję się zagubiona patrząc na te zdjęcia. Nie pamiętam czyje lalki na nich są! Mimo to, ostrzegam, że mam jeszcze dużo fotek do pokazania!
Artistic rattie <3

Tuesday, April 1, 2014

100th Post Giveaway!

Please, feel welcome to join me in my 100th Post Celebration and a littel Giveaway!

To make it fun and easy, there are some really simple rules:
1. Let me know that you want to participate by leaving a comment under this post (with some link or contact info to track you back in case you win). You can do it until  midnight (CET) 20. April
2. Let others know about the giveaway. I'd be happy if you posted a note on your blog, if you have one that is, or put the banner on your side list.You can use this one and the bigger one above:
3. Three winners will be revealed by draw.
4. Finally, the winners will get to choose their award from the crochet outfits I made (list below).

1. Partially lined crochet dress for obitsu 21/23, it may fit other similar sized dolls.


2. Sunny crochet dress for Dynamite Girls. It will be a slim fit for Fashionistas.

3. A simple, see-through dress for Monster High

4. A partially lined Monster High dress

5. A dress for Classical Tonner body
7. A slim dress for DG. It will not fit Fashionistas.
Zapraszam Was do świętowania ze mną 100. postu i wzięcia udziału w małej Rozdawajce!

Żeby ułatwić zabawę, ustaliłam kilka zasad:
1. Daj mi znać, że chcesz wziąć udział w zabawie zostawiając komentarz pod tym postem (wraz z linkiem albo inną informacją kontaktową, żeby Cię namierzyć w razie wygranej). Możesz to zrobić do północy 20 kwietnia.
2. Poinformuj innych o Rozdawajce. Jeżeli masz blog, będę szczęśliwa, jeśli napiszesz o tym post albo dodasz banner na listę boczną. Możesz użyć tych dwóch powyżej.
3. Troje zwycięzców zostanie wyłonionych w losowaniu.
4. Wreszcie, zwycięzcy będą mogli wybrać nagrodę spośród zrobionych przeze mnie na szydełku sukienek (lista powyżej).

Have fun!
Bawcie się dobrze!
 Participants:
 1. M.S
 2. Madelaine
 3. Anaeska
 4. Marta
 5. Dollinka
 6. Sita
 7. Kida
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...