Saturday, December 31, 2016

The doll of the year 2016

Unexpectedly, it was really easy to choose the best doll of this year, I had no doubts. I enjoyed her the most since I got her, thoug there is little really exceptional or remarkable about her. Simple design, toned down colours, ultimately posable body. Made to Move Barbie Yellow Top - my favourite doll of 2016.

Niespodziewanie, w tym roku było mi naprawdę łatwo wybrać najlepszą lalkę roku, po prostu nie miałam wątpliwości. Cieszy mnie najbardziej, odkąd ją mam, chociaż niewiele ją wyróżnia. Prosty projekt, stonowane kolory, świetnie pozujące ciałko. Made to Move Barbie w żółtym topie - moja ulubiona lalka 2016.

Barbie Made to Move Yellow Top
 Have a wonderful 2017!
Wspaniałego 2017!

Thursday, December 8, 2016

Imperfect


I've been eyeing Blondie from Epic Winter for some time. I liked earlier Blondies, but didn't want any, due to their flat faces. Epic Winter has a new mold, which is quite an improvement.

Przyglądałam się Blondie z Zimy Wszechbaśni od pewnego czasu. Wcześniejsze Blondie też mi się podobały, ale nie chciałam żadnej posiadać z powodu ich plaskatych buziek. Zimowa ma nowy mold, znacznie lepszy.
Blondie Lockes Epic Winter


Sunday, November 27, 2016

Disappointment

I've been struggling with this doll since... August, probably? First, my orders were canceled twice, in different shops, because she sold out. Great. Finally, I made a successful purchase in November and... the doll I received was an utter disappointment. In general, I'd like her even more in person than on promo photos, if she hadn't been so wonky-eyed! And, of course, the shop couldn't do an exchange, because she was the last one! After all the trouble I got somewhat depressed and left the doll in her box for over a month. I opened her today, deciding to use her as a body donor.

Męczę się z tą lalką od... sierpnia, chyba? Najpierw dwa razy odwołano moje zamówienie, w różnych sklepach, bo się wyprzedała. Świetnie. W końcu, skutecznie zakupiłam ją w październiku i... lalka, którą otrzymałam była mega-rozczarowaniem. Ogólnie, podobałaby mi się bardziej, niż na zdjęciach promo, gdyby nie miała takiego zeza! I, oczywiście, sklep nie mógł mi jej wymienić, bo była ostatnia! Po tych całych przebojach byłam nieco dobita i zostawiłam lalkę w pudełku na ponad miesiąc. Otworzyłam ją dzisiaj, zdecydowałam wykorzystać ją jako dawcę ciałka. 

Tuesday, November 15, 2016

DC in the dark

Creeping in the darkness || Skrada się w ciemnościach

WHAM! || ŁUP!
 
Hero lingering in the shadow || Bohaterka skryta w cieniu

Deconspired! || Dekonspiracja!

Sunday, October 30, 2016

Dolls in unexpected place

That is... in Science Museum in London. And I didn't even have to bring them with me, they'd been already there!

Czyli... w Muzeum Nauki w Londynie. I nawet nie musiałam ich ze sobą przynosić, już tam czekały!

Can you see them? || Widzicie je?
 I believe this is Bild Lilli. She is a part of an exhibition of the milestones of every decade of XX century.

Wydaje mi się, że to jest Bild Lilli. Jest częścią wystawy prezentującej kamienie milowe kolejnych dekad XX wieku. 

Bild Lilli in the Science Museum in London || Bild Lilli w Muzeum Nauki w Londynie

1997 Talk With Me! Barbie
 The more contemporary Talk With Me! Barbie (1997) was more hidden in the gallery above the main hall.

Nieco bardziej współczesna Talk With Me! Barbie (1997) była dobrze schowana w galerii nad główną salą.

Friday, September 30, 2016

So many dolls, so little time

A really diverse bunch ona dolly picnic. || Naprawdę różnorodna gromadka na lalkowym pikniku.

September's been a really busy month. A bit like in the saying "living in interesting times". On the bright side, there are many wonderful people I've been meeting.
To make the most of the last warm days, I've called a dolly picnic. There was home-made cake, ducks on the pond, squirrels in the bushes and dozens of dolls on the blanket. And a new friend, who showed up, because - as she said - she'd been interested in dolls for some time, but's been hiding with it because of the family, society and doubt in her own mental health. I'm not sure if we've dispelled her doubts concerning anybody's mental health, but I hope that now at least she's not alone.
For me, my first encounter with the collector community was like a big breath of fresh air. Not being the only weirdo was surprisingly comforting. ;)
What was your first contact with other dolly collectors like?

Wrzesień był naprawdę absorbującym miesiącem. Trochę jak w powiedzeniu "żyć w ciekawych czasach". Dobrą stroną są wspaniali ludzie, których spotykam.
Żeby wykorzystać ostatnie ciepłe dni, skrzyknęłam lalkowy piknik.  Było domowe ciacho, kaczki w stawie, wiewiórki w krzakach i dziesiątki lalek na kocyku. I nowa znajoma, która się pojawiła, bo - jak mówiła - interesuje się lalkami od pewnego czasu, ale trochę się z tym kryje z powodu rodziny, społeczeństwa i zwątpienia we własne zdrowie psychiczne. Nie jestem pewna, czy rozwiałyśmy jej obawy odnośnie czyjegokolwiek zdrowia psychicznego, ale mam nadzieję, że przynajmniej teraz nie jest z tym sama.
Dla mnie, pierwsze spotkanie ze społecznością kolekcjonerów było jak haust świeżego powietrza. To, że nie jestem jedynym dziwolągiem, było zaskakująco pocieszające. ;)
Jaki był Wasz pierwszy kontakt z innymi lalkowymi kolekcjonerami?

Thursday, August 18, 2016

Disney Descendants Lonnie aka The Least Photogenic Doll of Summer

Disney Descendants Lonnie signature doll
Lonnie was the first Disney Descendants doll I bought. How could I not, when Mulan is my absolutely favourite Disney Princess. I like almost everything about the doll - the fashion is great, shoes and oher accessories are amazingly detailed, the articulation is fine. My only complaints are the quality of hair and that Lonnie is the least photogenic doll of this summer, maybe even worse. I simply can't take a decent photo of her. And she is a lovely doll in person.

Lonnie była pierwszą lalką z serii Disney Descendants (Następcy?), którą kupiłam. Jakże bym mogła inaczej, skoro Mulan jest moją najulubieńszą Księżniczką Disneya. Podoba mi się niemal wszystko w tej lalce - ubranko jest świetne, buty i pozostałe akcesoria mają niesamowite detale, artykulacja jest w porządku. Moimi jedynymi zarzutami jest jakość włosów i to, że Lonnie jest najmniej fotogeniczną lalką tego lata, albo i gorzej. Po prostu nie umiem jej zrobić przyzwoitego zdjęcia. A na żywo jest uroczą lalką.

Saturday, August 13, 2016

Review: Disney Animators' Collection Rapunzel Gift Set


Disney Animators' Collection Rapunzel Gift Set
I wanted this version of the Disney Animators' Collection Rapunzel, because my poor DAC dolls suffer from a severe shortage of clothes and she has two. I was also counting on two pairs of shoes, but no luck.

Chciałam tę wersję Roszpunki z Disney Animators' Collection, bo moje biedne lalki z DAC cierpią na ciężki niedobór ubrań, a ona ma aż dwa. Liczyłam też na dwie pary butów, ale bez powodzenia.

Saturday, August 6, 2016

Something old, something new

Splash n'Color Kira/Marina and Fashionistas Barbie (Kassandra/tribal print romper)
There is something about these girls that they are somehow similar, although I can't name it. Is it the cheekbones?

Jest w tych dziewczynach jakieś podobieństwo, chociaż nie potrafię go nazwać. Czy to kwestia kości policzkowych?

Friday, July 22, 2016

Holiday destinations

We're so evil... || Jesteśmy tacy źli...

...We can drive on the wrong side of the road! || ...Możemy jechać po złej stronie drogi!

Evie and Carlos and a vintage Fleur car || Evie i Carlos w samochodzie vintage Fleur

Evie and Carlos - Disney Descendants
And what's your holiday destination?
A jaki jest Wasz wakacyjny cel podróży?

Sunday, June 26, 2016

The Dollhouse Museum

The Dollhouse Museum in Warsaw || Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie.
If you ever happen to be in Warsaw, The Dollhouse Museum is a must-see for a doll enthusiast. It is quite easy to get there - it's located in the centerpiece attraction of the capital city, the Palace of Culture and Science. If you are going by train, it is just above the Warsaw Central Station.
My only complaint is that the Palace is quite large and we had to make an almost complete circle around it to find some guide-posts of the museum. However, having arrived there, we forgot the inconvinience.

Jeśli kiedyś zdarzy się Wam być w Warszawie, Muzeum Domków dla Lalek jest przystankiem obowiązkowym dla miłośnika lalek. Dość łatwo tam trafić - jest zlokalizowany w głównej atrakcji stolicy, Pałacu Kultury i Nauki. Jeśli jedziecie pociągiem, jest niemal dokładnie nad stacją Warszawa Centralna.
Jedyny zarzut jaki mam, to że musieliśmy obejść dookoła prawie cały Pałac, całkiem spory, zanim zauważyliśmy drogowskazy na muzeum. Jednak po dotarciu na miejsce szybko zapomnieliśmy o niedogodności. 

Enter... ||  Wejdź...

Monday, June 20, 2016

New Fashionistas

I admit, Mattel did they homework this time. They brought back qualities that hooked me to their dolls in 80' and 90'. Their only drawback is quality - I never thought I'd say that about the big M. I had to go through literally dozens of dolls, sometimes driving from shop to shop, to find an acceptable doll!
Despite some quality issues I recently got several new Fashionistas and I'm planning on getting even more.

Muszę przyznać, że Mattel tym razem odrobił pracę domową. Wrócili do cech, które przyciągały mnie do lalek w latach 80-tych i 90-tych. Jedyną słabą stroną jest jakość - nie myślałam, że kiedykolwiek napiszę to o wielkim M. Musiałam przejrzeć tuziny lalek, czasem jeżdżąc od sklepu do sklepu, żeby znaleźć akceptowalny egzemplarz!
Mimo tego ostatnio nabyłam aż kilka nowych Fashionistek, a planuję nawet więcej.

Barbie Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz (2016)

Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz - was the first one with the new tall body I got. I was curious, but even more I liked the face.

Fashionistas Doll 30 - White and Pink Pizzazz - pierwsza lalka z nowym, wysokim ciałkiem, jaką nabyłam. Po części z ciekawości, ale przede wszystkim podoba mi się jej buzia.

Tuesday, June 14, 2016

Review: Monster High Finnegan Wake

Monster High Finnegan Wake
I've finally got Finnegan! This is the ultimate MH doll and the best disabled person depiction ever. I mean, there is no weakness in him, he's just... a fish out of the water. 

Nareszcie mam Finnegana! To Graal wśród lalek MH i najlepsze przedstawienie osoby niepełnosprawnej ever. Nie ma w nim słabości, po prostu... jest rybką wyjętą z wody.

Friday, June 10, 2016

Preview: Coming soon (just after I get some sleep)

Read the review here
- plus some recent dolls, an older doll and a fantastic field trip
- as soon as I get some real sleep.

- plus kilka w miarę nowych lalek, jedna starsza i fantastyczna wycieczka
- jak tylko wreszcie się wyśpię.

Saturday, May 28, 2016

Curly hair

Fashionistas Barbie No. 14 Powder Pink Dress
I got this doll for my birthday. She is my first doll with the new Barbie mold. I really like it, especially compared to the bloated Generation Girl used in the recent years. As much as I don't fancy classic blue eyed blondes, I am happy with this one - she looks young and fresh and has terrific curls.

Dostałam tę lalkę na urodziny. Jest moją pierwszą Barbie z nowym moldem. Naprawdę mi się podoba, szczególnie w porównaniu z rozdętym moldem Generation Girl uzywanym w ostatnich latach. I jak nie przepadam za błękitnookimi blondynkami, tak z tej jestem zadowolona - wygląda młodo, świeżo i ma świetne loczki.

Sunday, May 22, 2016

Sunday, April 10, 2016

Vitamin C Barbie

I've been wanting this doll for... ages! I have no idea who the portrayed artist is, sorry, but the doll is fabulous. I love her face and crazy hair. I'd like it even more, if it wasn't kanekalon. I've seen her rerooted by many people, but I'm not planning to do anything with mine - too much fuss.

Chciałam mieć tę lalkę od... wieków! Nie mam pojęcia o artystce, którą ma przedstawiać, przykro mi, ale sama lalka jest świetna. Uwielbiam jej twarz i szalone włosy. Podobały by mi się jeszcze bardziej, gdyby nie były z kanekalonu.  Widziałam, że wielu ludzi zrerootowało ją, ale mojej nie zamierzam ruszać - za dużo zachodu z tym.

Vitamin C Barbie - box

Sunday, March 27, 2016

Monsters!I've been keeping rats for seven years, but this is the first time ever they've had a nibble of one of my dolls. So this first time they had two. They completely ruined Twyla and Skelita.
It's totally my fault. I didn't predict they could get up on the shelf, I didn't watch them carefully enough. I don't know who actually did it, the photo is totally staged (code name: maple syrup). The girls look here pretty innocent, maybe it was the boys? ;)

Mam szczury od siedmiu lat, ale po raz pierwszy uszczknęły sobie jednej z moich lalek. Przy pierwszym podejściu dorwały dwie. Kompletnie zniszczyły Twylę i Skelitę.
To całkowicie moja wina. Nie przewidziałam, że mogą dostać się na półkę, nie pilnowałam ich wystarczająco. Nie wiem, kto konkretnie to zrobił, zdjęcie jest oczywiście upozowane (hasło: syrop klonowy). Dziewczęta wyglądają tutaj dość niewinnie, może to byli chłopcy? ;)

Friday, March 25, 2016

Made to move body skin tone match (2) - nostalgic

My obsessive trait sent me on a mission to find as many matches for the M2M bodies I can. I'm about 2/3 through with the nostalgic skin tone. Three more bodies waiting. Yay!
As you can see, it resulted in a new tab above. Help or comments appreciated. :)

Moja obsesyjna osobowość wysłała mnie na poszukiwanie jak największej liczby łebków pasujących do ciałek M2M. Uporałam się z ok. 2/3 w odcieniu nostalgic. Trzy kolejne ciałka czekają na dopasowanie. Jej! 
Jak widzicie, skutkowało to powstaniem nowej zakładki u góry. Wsparcie i komentarze mile widziane. :)
"White" Nikki/Artsy on M2M body (nostalgic)

Saturday, March 19, 2016

Local mini-meet

Dolls present at the meet || Lalki obecne na spotkaniu
It's been 2 months since I kind of started a new job. It's been tough at times, cause I hadn't dumped the previous one. I somehow managed to drag myself to a rare event - a local doll collectors meeting. And it was loads of fun, as always, though there were do few people. I hope the next time there will b more of us. I'd love a dolly-picnick some warm day!

Mijają dwa miesiące, odkąd tak jakby zaczęłam nową pracę. Bywa ciężko, bo nie rzuciłam jeszcze starej. Jakoś udało mi się zawlec na rzadkie wydarzenie - lokalne spotkanie kolekcjonerów lalek. I było świetnie, jak zawsze, chociaż było zaledwie kilka osób. Mam nadzieję, że następnym razem będzie nas więcej. Marzy mi się lalkowy piknik któregoś ciepłego dnia!

Dolls taht greeted us in the cafe. || Lalki, które przywitały nas w kawiarni.


Thursday, February 25, 2016

Intimate with the dolls

Imagine a scene: I'm in a bed, the light is dim, there's lots of dolls around me and some soft music seeps in from the background. Now, add a pile of used tissues and another one of pills, syrups, etc. Yeah, the only good thing about being ill is that you get to spend some time with dolls. ;)

Wyobraź sobie scenę: leżę w łóżku, światła są przygaszone, dookoła jest mnóstwo lalek, a w tle sączy się łagodna muzyka. Teraz dodaj do tego górę zużytych chusteczek i drugą - pastylek, syropków, etc. Tak, jedyną dobrą rzeczą w chorowaniu jest to, że można trochę polalkować. 

Blush'n'Bashful Tyler by Tonner

Tuesday, February 16, 2016

He mele no Lilo

The Doll of the Day
The doll I want to present today was one of the side aims of my visit in UK. No, not the one above... ;)

Lalka, którą chcę dzisiaj przedstawić, była jednym z moich pobocznych celów wizyty w UK. Nie, nie chodzi o tę powyżej... ;)

Sunday, January 31, 2016

Nostalgic skin tone match

I am pretty excited about the news in the Barbie World. I like the 2015 Fashionistas, love the M2M body and am really thrilled to see the new Fash body types (however disappointed I may be for their stiffness, I love their faces).

Jestem podekscytowana nowościami w świecie Barbie. Podobają mi się Fashionistki z 2015, uwielbiam ciałko M2M i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę nowe rodzaje ciałek Fash (jakkolwiek rozczarowana jestem ich sztywnością, podobają mi się ich buźki).
Barbie Top Model Summer on Made to Move body (nostalgic skin tone)

I'd almost lost hope for an affordable articulated body in nostalgic skin tone. But suddenly, M2M came out! I quickly put my hands on Lea. She sold out in a few hours (and was listed again, a bit more expensive). I won't be doing a review, cause everybody's done them by now. Instead, I will just post my dolls that match the nostalgic skin tone.

Już prawie straciłam nadzieję na przystępne cenowo, artykułowane ciałko w kolorze nostalgic. Aż tu nagle pojawiło się M2M! Szybko capnęłam Leę. Wyprzedała się w ciągu kilku godzim (i została wystawiona ponownie, za wyższą cenę). Nie zrobię recenzji,  bo do tej pory zrobili je chyba już wszyscy. Zamiast tego, wrzucam swoje lalki, którym pasuje kolor nostalgic.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...