Tuesday, January 27, 2015

3rd birthday of IHime's Den

See, I didn't forget this time!
I wonder, where will this year lead me...

Tym razem nie zapomniałam!
Ciekawe dokąd zaprowadzi mnie ten rok...
Iplehouse JID Asa - Zoe

Monday, January 12, 2015

Traveler's Club: September - water

Summary of the first six months of the challenge

The Traveler's Club challenge in September was "Water" and so it happened, that I had quite plenty of that at hand.
So, more summer, anyone? Because there's more where it came from. :)

Tematem sierpniowego wyzwania Traveler's Club była "Woda". Tak się złożyło, że miałam akurat całkiem sporo pod ręką. 
Komuś więcej lata? Bo jest tego więcej. :)
Fashion Fever Make Up Chic Barbie (Lea actually, but I believe they weren't named in this wave)

Tuesday, January 6, 2015

Favourite photo of 2014

To summarize 2014 somebody on DollsForum started a thread about photos we're most fond of. It's not a competition, just an occasion to reninisce. It was quite difficult to choose, but on the other hand, it was very nice to look through all the photos I'd taken last year. I've narrowed down to three.

 W ramach podsumowania 2014 ktoś na DollsForum zaczął wątek o zdjęciach, które najbardziej lubimy. To nie konkurs, tylko okazja do powspominania. Było mi dość trudno wybrać, a z drugiej strony, bardzo fajnie przejrzeć wszystkie zdjęcia, jakie zrobiłam w zeszłym roku. Udało mi się zawęzić do trzech.

Third place: |  Trzecie miejsce:
Imagine you lay down in the grass and follow the clouds sailing the sky. The air is hot and fragrant. Can you hear the crickets? That's what this photo is to me.

Wyobraź sobie, że leżysz w trawie i śledzisz chmury przepływające po niebie. Powietrze jest gorące i aromatyczne. Słyszysz świerszcze? Tym jest to zdjęcie dla mnie.

Sunday, January 4, 2015

Do you miss the sun? (part 2)

At first I doubted I'd ever have the MH Student Disembody Council 5-pack due to its high price and limited availability. Despite all the hubbub about Gilda, I thought of her as of the least interesting of the five. Later, as I grew more excited about the set, I even considered selling her. Then I got the set and made just one small mistake. I said "let's give her a chance". Therefore, she is here to stay and the most photographed doll of the five.

Z początku wątpiłam, czy w ogóle będę miała pięciopak MH Student Disembody Council, z powodu wysokiej ceny i małej dostępności. Pomimo całej wrzawy wokół Gildy, uważałam ją za najmniej interesującą z tej piątki. Później, kiedy coraz bardziej nakręcałam się na zestaw, rozważałam nawet jej odsprzedanie. Potem dorwałam zestaw i zrobiłam jeden mały błąd. Powiedziałam "dajmy jej szansę". Zatem, została i jest najbardziej obfoconą lalką z całej piątki.
MH Gilda Goldstag

Saturday, January 3, 2015

Do you miss the Sun? (part 1)

Do you miss the Sun? Because I do. I miss the warmth, longer summer or even autumn days. But we're halfway out of the dark, right?

Tęsknicie za słońcem? Bo ja tak. Brakuje mi ciepła, dłuższych letnich, a nawet jesiennych dni. Ale jesteśmy wpół drogi z ciemności, nie?
I've fallen soooo behind with posting! Now I'll have to annoy everyone with these sunny photos. ;)

Jestem strasznie do tyłu z postami! Teraz będę musiała wszystkich wkurzać tymi słonecznymi zdjęciami. ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...